MUZEUM ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto; Dominik Dubiel                                           www.muzeumkossak.pl
                                                       

                  

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

"Moja Przygoda w Muzeum"

 

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, a także oddziały muzeów okręgowych oraz muzea regionalne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

  • poznanie zbiorów określonego muzeum
  • wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. "zaplecza muzealnego" (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny, itp.)

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub naukowo-badawczym, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum.

PRACE o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-1 przekazywane wojewódzkiej placówce muzealnej koordynującej w/w konkurs winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):

  • nazwa konkursu
  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwa i adres szkoły bądź placówki, której uczeń jest uczestnikiem
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ 

ORGANIZACJA: wstępny etap eliminacji mogą prowadzić muzea, szkoły i placówki kultury, które ustalą formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebieg konkursu na ich terenie (organizacja Jury z udziałem specjalistów, przygotowanie wystawy).

Prace należy przesłać na eliminacje ogólnopolskie do 26 czerwca na adres:

Muzeum Okręgowe
Dział Naukowo-Oświatowy
Rynek Staromiejski
87-100 Toruń


tel.
(056) 622-70-38 w.31,32; fax (056) 622-40-29
www.muzeum.torun.pl
n-o@muzeum.torun.pl
ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE odbędą się na początku lipca br.
Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
 
5-9 lat; 10-12 lat; 13-15 lat; 16-19 lat

i przyzna równorzędne nagrody, równorzędne wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą. Nagrody dla laureatów konkursu i opiekunów plastycznych zostaną wręczone około połowy września podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Organizatorzy zapewniają laureatom Konkursu nocleg i częściowe wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w wysokości 50 %. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.


ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:
prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ